Festival d’Humor de Barcelona. Del 16 al 20 de Març

TERMES I CONDICIONS TICKETS

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

CONDICIONS

Les presents condicions generals de compra d’entrades en línia estableixen els termes i condicions que regeixen la relació derivada de la compra d’entrades a través del nostre portal web allotjat a la URL https://www.inrisus.com/. Per a realitzar la compra d’entrades és imprescindible l’acceptació expressa de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei, les quals són aplicable a l’usuari que presenti l’entrada per a l’accés al recinte

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora BARCELONA EVENTS MUSICALS, S.L. amb NIF B65505257 i domiciliada al Carrer de Pujades, número 77– 79, 2n 7a, 08005 de Barcelona i amb la promotora MPC SL  amb NIF B62835301 i domiciliada C/Gran de Sant Andreu 154, 4º3ª, Barcelona 08016 (d’ara endavant, IN RISUS o l’Organització).

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

IN RISUS posa a la disposició de l’usuari en la seva pàgina web un canal en línia per a la compra d’entrades de manera telemàtica.

Durant el procés de compra en línia d’entrades, se sol·licitarà, com a mínim, una identificació nominativa del comprador i una adreça electrònica on fer arribar el comprovant de compra i l’entrada o entrades adquirides. IN RISUS no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

L’adreça electrònica facilitada pel comprador serà utilitzada per IN RISUS per a efectuar qualsevol comunicació vinculada a la/s entrada/s adquirida/s pel comprador. Per això, les comunicacions enviades per IN RISUS a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. IN RISUS no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada pel comprador.

En cas de ser requerides dades addicionals durant el procés de compra d’entrades, aquests seran adequadament sol·licitats al comprador. Totes les dades personals facilitades seran tractats d’acord amb la política de privacitat disponible en aquest en aquest enllaç: https://www.inrisus.com/ca/politica-de-privacitat/

Durant el procés de compra d’entrades, el comprador podrà modificar les dades de compra fins al moment previ a la confirmació de la compra. Una vegada finalitzada la compra, l’usuari podrà accedir al seu compte d’usuari podent modificar únicament unes certes dades, atès el procediment establert per IN RISUS.

IN RISUS informarà degudament els usuaris sobre si posa a la disposició del comprador mitjans no telemàtics per a la compra d’entrades.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Una vegada adquirida l’entrada per l’usuari, no s’admetran canvis o devolució de l’import d’aquesta.

IN RISUS es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, l’usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a IN RISUS no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.

Quan així procedís, l’adquirent de la/s entrada/ podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la/s mateixa/s en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per IN RISUS a aquest efecte. IN RISUS podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l’acceptació de l’adquirent.

En el cas que l’adquirent no acceptés el bo o val substitutori referit, IN RISUS procedirà a la devolució de l’import pagat per l’adquirent per l’entrada a l’esdeveniment, excepte les despeses incorregudes, conforme al procediment establert per IN RISUS per a això.

No es generarà el dret de devolució de l’import de les entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produís una vegada començat l’esdeveniment i es degués a causa fortuïta o de força major.

NORMATIVA COVID-19

Per accedir al recinte caldrà que tots els assistents compleixin els requisits establerts per les autoritats sanitàries en el moment de la celebració de l’esdeveniment.

Segons les vigents normatives COVID en material de cultura, els aforaments dels recintes es mantindran al 100% seguint les mesures d’higiene i sanitat marcades pel Govern

 • Desinfecció diària de tots els espais de la sala.
 • Dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els accessos.
 • Renovació continua de l’aire a través del sistema de ventilació.
 • Reforç dels serveis de neteja.

Juntament amb les mesures que adoptem des de l’organització, volem recordar al públic que és important que segueixi les següents recomanacions per tal de garantir que tothom pugui gaudir de la millor tornada als teatres possible:

 • L’ús de la mascareta serà obligatori.
 • És recomanable arribar al recinte amb un mínim de 45 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
 • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
 • Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat, si us plau, queda’t a casa.

Tanmateix i, només en cas de que les autoritats sanitàries així ho requereixin:

Per accedir a les sales hauràs de presentar un dels següents certificats emesos per un servei públic de salut

– Certificat de vacunació vàlid (han hagut de passar 14 dies des de l’última dosi)

– Certificat de prova diagnòstica negativa (realitzada en les últimes 72 h per PCR i 48 h per a test d’antígens). Les proves s’han de fer en un centre homologat per la Generalitat de Catalunya. En el següent link trobareu el llistat de centres que està en contínua actualització i ampliació: https://canalsalut.gencat.cat

– Certificat de recuperació

Comprova que el teu passaport COVID et dóna accés a l’entrada en el següent link: https://verificacovid.gencat.cat/

Hauràs d’acreditar la teva identitat mitjançant algun document oficial.

L’aforament, l’organització i la disposició dels assistents a l’interior del recinte atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació.

Sense perjudici de l’anterior, l’assistent assumeix que l’assistència a l’esdeveniment implica un risc d’exposició al Covid-19 i allibera de responsabilitat a l’Organització d’un eventual contagi.

Si l’adquirent de l’entrada té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algún símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, l’assistent ha de comunicar-l’hi de manera immediata al personal de l’Organització, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

ACCÉS I ESTADA ALS RECINTES

L’accés i estada als recintes només serà possible prèvia acreditació de l’entrada adquirida, que serà escanejada per l’Organització per a la seva verificació. Els assistents hauran d’identificar-se amb DNI o document d’identificació equivalent en cas que l’Organització així ho sol·liciti. Així mateix, els assistents hauran de conservar les seves entrades durant la seva estada en els recintes.

 En el cas dels esdeveniments celebrats  en altres espais com sales de concerts, pavellons o auditoris es regirà segons la normativa general i de la sala en particular.

IN RISUS podrà denegar l’accés als recintes en cas que les entrades estiguin malmeses, trencades, incompletes o presentin indicis de falsificació, reproducció o revenda. Així mateix, IN RISUS impediran l’accés o la permanència als recintes a les persones que:

 1. a) Manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i especialment, a les quals es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis a l’exterior o en l’entrada, a les quals portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les quals portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.
 2. b) Mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substancies estupefaents o mostrin símptomes d’haver consumit.
 3. c) Incompleixin les indicacions facilitades per l’Organització en matèria de seguretat i salut i/o creuen una situació de risc o perill per si mateix o per terceres persones.

IN RISUS es reserva el dret d’admissió en virtut de l’establert al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. En virtut de l’establert a la normativa aplicable, IN RISUS es reserva la possibilitat de registrar per motius de seguretat als assistents que accedeixin als recintes i les seves pertinences, que podran ser sotmeses al control de bosses, motxilles i altres efectes personals. Així mateix, queda prohibit dins del recinte:

– L’entrada de cap mena de beguda, envàs i objecte que pugui ser considerat perillós o nociu per l’Organització.

– L’entrada d’animals.

– L’entrada de càmeres reflex i de vídeo i un altre material fotogràfic o videogràfic de caràcter professional (trípodes, objectes, entre altres).

– L’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

– El consum de substàncies estupefaents.

– La venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

Els assistents hauran de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat que siguin indicades per IN RISUS i/o totes aquelles que siguin aplicables seguint la diligència i les mesures de precaució adequades.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

MENORS D’EDAT

Els menors de 0 a 13 anys (inclosos): han de pagar l’entrada de nen i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.

Els menors de 14 i 15 anys: hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

Els menors a partir de 16 anys: hauran de comprar l’entrada normal i podran accedir al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

L’accés dels menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de IN RISUS requerirà mostrar l’entrada en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per a accedir als recintes, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. El menor i l’acompanyant en cas que procedeixi hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, els menors fins a 15 anys (inclosos) seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment.

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant present una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document exoneració de responsabilitat del Festival, que es facilitarà a aquest efecte en l’entrada dels recintes i que es pot descarregar directament des d’aquest enllaç. L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada als recintes.

 

FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia i expressa de l’Organització, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els assistents incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

IN RISUS es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga. En conseqüència, i a excepció dels usos expressament necessaris per l’ús dels serveis contractats pels usuaris, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part dels usuaris.

L’adquisició i/o la possessió de l’entrada i l’accés i estada als recintes no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.

Aquestes activitats podran ser rastrejades en Internet amb la finalitat de determinar la responsabilitat pertinent.

L’usuari serà l’únic responsable davant IN RISUS i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga.

Sense perjudici de la reserva del dret de IN RISUS a iniciar les accions legals que corresponguin en cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors, l’usuari s’obliga en cas d’incompliment a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l’entrada.

VÍDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau, el gestor de l’espai públic on es porti a terme podrà efectuar la videovigilància dels recintes. En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de la comissió de conductes il·lícites o qualsevol mal personal o material. Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat, així com als jutjats o altres organismes competents.

DUBTES I FULLES DE RECLAMACIONS

IN RISUS posa a la disposició dels usuaris un apartat al seu web amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, els usuaris interessats poden realitzar consultes i/o sol·licitar els corresponents fulls de reclamació per correu electrònic a l’adreça electrònica festival@inrisus.com, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al domicili social de IN RISUS.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

IN RISUS no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.

El pagament corresponent de la compra de les entrades a través del web de IN RISUS es farà a través d’una plataforma externa de pagament que no és titularitat de IN RISUS i en conseqüència, aquesta última no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni de possibles devolucions de les entrades.

IN RISUS no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a IN RISUS, ni de l’ús que realitzin els usuaris.

Els usuaris seran única i plenament responsables de totes les dades que comuniquin o facilitin a IN RISUS.

Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d’assumir la responsabilitat que es derivi en cas que la mateixa sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. IN RISUS no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades.

IN RISUS no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que sofreixin els assistents o tercers com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per IN RISUS.

IN RISUS no oferirà cap servei de guarda-roba als recintes i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels assistents durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a IN RISUS.

Els assistents seran exclusivament responsables davant IN RISUS i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes. En aquest sentit, els acompanyants dels menors de setze anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin dur a terme.

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats en el web inclouen els impostos aplicables.

La llengua de contractació es determinarà en funció de l’idioma triat per l’usuari.

Aquest document, que és acceptat per l’usuari, s’arxiva en el sistema informàtic de IN RISUS i l’usuari tindrà accés al mateix durant el període d’un mes.

IN RISUS es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei. En aquest cas el posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic i informarà pels canals que consideri adequats a aquest efecte.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei es regeixen per la legislació espanyola comuna.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir derivada de la relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya).